Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. je společnost založená Janem Cihlářem a Milanem Svobodou v srpnu 2019.

Rozsah poskytovaných služeb vychází ze zkušeností společníků v oblastech územního, krajinného a strategického plánování. Zahrnuje územní plány obcí a měst a jejich změny, zásady územního rozvoje krajů a jejich aktualizace, územně analytické podklady a jejich aktualizace, územní studie záměrů dopravní a technické infrastruktury, studie veřejných prostranství, územní studie krajiny, plány územního systému ekologické stability či vyhodnocování vlivů územně plánovacích dokumentací na udržitelný rozvoj území.

Více o nás

Co děláme?

Urbanismus a s ním úzce spojené územní plánování jsou komplexní disciplíny, které stojí na počátku přípravy každého investičního záměru.
Krajinu vnímáme jako složitý systém, v němž se věnujeme jeho dílčím aspektům i komplexním řešením založeným na celostním přístupu.